Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση των διεθνών οργανισμών και άλλων διακυβερνητικών θεσμών που δραστηριοποιούνται στον Μεσογειακό χώρο, με έμφαση στις θεσμικές εκφάνσεις της ευρω-μεσογειακής συνεργασία (Ένωση για την Μεσόγειο, Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Μεσογείου (Euromed-FTA), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Euromed Heritage), Διαδικασία 5+5), τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και την εταιρική σχέση του με χώρες της Μεσογείου (OSCE Mediterranean Partners), το ΝΑΤΟ και τον μεσογειακό του διάλογο (NATO’s Mediterranean Dialogue), το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Αραβικό Σύνδεσμο, την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, το Μεσογειακό Πρόγραμμα Δράσης του Προγράμματος των ΗΕ για το Περιβάλλον και την Γενική Επιτροπή Αλιείας στην Μεσόγεια του Οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων. Η διδασκαλία εστιάζει στην συστηματική ανάλυση της συμμετοχής στους ως άνω οργανισμούς και θεσμούς, της θεσμικής τους διάρθρωσης και των δράσεων που αναπτύσσουν στον μεσογειακό χώρο. Ειδικά θα εξετασθούν κριτικά τα επιτεύγματα, οι προκλήσεις και οι προοπτικές των οργανισμών και θεσμών και η συμβολή τους στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική πτυχές της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της λεκάνης της Μεσογείου.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Βιβλιογραφία

-Βαρουξάκης Σ. Η διπλωματία της Μεσογείου, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.

-Varouxakis, S., Diplomacy of the Mediterranean, Athens: European Public Law Organization Publications, 2013.

-Aliboni, R., “The Role of International Organizations in the Mediterranean”, 2000, http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/op0102.PDF

-Cardwell, P.J, “EuroMed, European Neighbourhood Policy and the Union for the Mediterranean: Overlapping Policy Frames in the EU’s Governance of the Mediterraean”, Journal of Common Market Studies, Vol.49, No.2, 2011, pp.219-241.

-Tsardanidis, C., “The EU and its Neighbours. A Wider Europe through Asymmetrical Interregionalism or Through Dependencia Subregioalism?”, in Warleigh- Lack , A. & Robinson, N. and Rosamaond, B. (eds), New Regionalism and the European Union.Dialogues, Comparisons and New Research Directions , London: Routledge, 2011, pp. 236 -254.

-Bojinović Fenko, A., “Compatibility of regionalizing actors’ activities in the Mediterranean region; what kind of opportunity for the European Union?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.12, No.3, 2012, pp.407-429.

-Calleya, S., “Regional Dynamics in the Mediterranean”, in S.Calleya (ed.), Regionalism in the Post- Cold War World, London: Ashgate, 2000, pp. 115-154.

-Tripp, C., “Regional Organizations in the Arab Middle East”, in L. Fawcett and A.Hurrell (eds), Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 283-308.

-Dokos, T. “NATO’S Mediterranean Dialogue: Prospects and Policy Recommendations,” ELIAMEP Policy Paper, no. 3, Athens, 2003.

-Hauser, G., The Mediterranean Dialgue. A Transatlantic Approach, Milano: L.S.U. Universita Cattolica, 2006, pp.12-20.

Musu, C., “NATO’s Mediterranean Dialogue: More than just an Empty Shell?”, Mediterranean Politics, Vol.11, No.13, 2007,pp.419-424.

Niblock , T., “ Towards a Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean and the Middle East”, in G.Nonneman (ed.), The Middle East and Europe. An Integrated Communities Approach, London: Federal Trust for Education and Research, 1992, pp. 245-249.

-Al-Khalidi, T. “Monitoring Regional Integration and Cooperation in the South: The Arab Maghreb Union”, in Lombaerde P.De and A. Estevadeordal and K.Souminen (eds), Governing Regional Integration for Development. Monitoring Experiences, Methods and Prospects, Aldershot: Ashgate, 2008, pp. 179- 190.

-Balfour, R. “The Transformation of the Union for the Mediterranean”, Mediterranean Politics, Vol.14, No.1, 2009, pp.99-105.

-Wohlfeld, M., “The OSCE’s Mediterranean Dimension Dialogue: Can it Contribute to Democratization in North African Countries?”, in Calleya, S. and M. Wohlfeld (eds), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean, Msida: University of Malta/ Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, 2012, pp. 470- 494.

-Murphy, Jamie K., FAO’s General Fisheries Commission for the Mediterranean: a New Role, a New Role Model, Drake Journal of Agricultural Law, vol. 12, 2007, pp. 391-407.