Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να αναλύσει τις πολιτικές των κυριότερων ευρωπαϊκών χωρών ( Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Σοβιετική Ένωση/Ρωσία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα κ.λπ) προς τον Μεσογειακό Χώρο. Το μάθημα διερευνά τους σημαντικότερους πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της μεσογειακής τους πολιτικής από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι σήμερα. Η θεώρηση της πολιτικής των ευρωπαϊκών Δυνάμεων θα γίνει σε αναφορά με τρία επίπεδα ανάλυσης : α) Το συστημικό πεδίο, όπου θα αναλυθεί το πως το διεθνές σύστημα επηρεάσε τη πολιτική που υιοθετήθηκε β) Το περιφερειακό επίπεδο. Θα διερευνηθεί στο πώς οι περιφερειακές εξελίξεις στη μεσογειακή λεκάνη επηρέαζαν τη διαμόρφωση της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων και γ ) το εσωτερικό επίπεδο και ειδικότερα το πεδίο λήψης αποφάσεων. Το μάθημα θα εξετάσει, επίσης, τις πολιτικές που ακολούθησαν οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις σε μερικά κρίσιμα ζητήματα, όπως την αραβο- ισραηλινή διένεξη, την Αραβική “Άνοιξη», την οικονομική ανάπτυξη των αραβικών κρατών, τα ζήτημα της μετανάστευσης της ενεργειακής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και την απειλή της ισλαμικής τρομοκρατίας.

 

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Aliboni, R.et al., (eds.), Security Challenges in the Mediterranean Region, London: Frank Cass, 1996.

Aliboni, R. (ed.), Southern European Security in the 1990s. London : Pinter, 1992.

Aliboni, R. European Security Across the Mediterranean, Chaillot Papers, no.2.,Paris: WEU Institute for Security Studies. 1991.

Blank, S. (ed.), Mediterranean Security into the Coming Millenium, Stretegic Studies Institute, 1999.

Calleya, S., Navigating Regional Dynamics in the Post-Cold War World: Patterns of Relations in the Mediterranean Area, London: Darthmouth Publishers, 1997.

Dokos, T., “The Evolving Security Environment in the Eastern Mediterranean: Is NATO still a Relevant Actor?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.12,No.4, 2012, pp.575-590.

Dokos, T., The Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Mediterranean and the Middle East: EU and NATO’s options., London: Taylor & Francis, 2008.

Dokos, T., 2003. NATO’s Mediterranean Initiative: Prospects and Policy Recommendations, Athens: ELIAMEP Policy Papers, No. 3.2003.

Goldberg D.H. – Marantz p. (eds), The Decline of the Soviet Union

and the Transformation of the Middle Fast, Oxford: 1994.

Guazzone, L., “The Politics of Mediterranean Naval Security,”, The International Spectator, Vol.27, No.4, 1993,pp.11- 38.

Hattendorf, J.B. (ed.), Naval Strategy and Policy in the Mediterranean. Past, Present and Future , London: Frank Cass, 2000.

Howorth, J., “France and the Mediterranean in 1995: From Tactical Ambiguity toInchoate Strategy?”, Mediterranean Politics Vol. 1, No. 2,1996, pp.157-75.

Κουφουδάκης Β. – Τσαρδανίδης Χ – Σωτηρέλης Κ., Η πολιτική των υπερδυνάμεων στην Ανατολή Μεσόγειο και στον Περσικό Κόλπο, Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1989.

Kovalsky, N. A. (ed.), Europe, the Mediterranean, Russia: Perception of

Strategies, Moscow, Russian Academy of Sciences /lnterdialect, 1998.

Laarabee, S., et al.. NATO’s Mediterranean Initiative: Policy Issues and Dilemmas.Santa Monica: RAND, 1998.

Lesser, I. , Security and Strategy in the Eastern Mediterranean. Athens: ELIAMEP, PolicyPaper No. 5, 2005.

Lesser,. I, et al. , The Future of NATO ‘s Mediterranean Initiative: Evolution and Next Steps, Santa Monica: RAND, 2000.

Lesser, I. Mediterranean Security: New Perspectives and Implications for US Policy. Santa Monica, 1992. : Rand Report R-4178-AF.

Lesser, I. –   Ashley, T., Strategic Exposure: Proliferation Around the

Mediterranean, Santa Monica, RAND, 1996.

Luciani G.(ed.), The Mediterranean Region,London: Croom Helm,1984.

Ντόκος Θ.- Πιέρρος Φ., Η Μεσόγειος προς τον 20ο αιώνα. Η θέση της Ελλάδας, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 1996

Papacosmas S.V. – Theophanus A- Sperling J. (eds), EU Enlargement and New Security Challenges in the Eastern Mediterranean, Nicosia: Intercollege Press, 2004,

Παρίσης Ι., Η καθ’ ημάς θάλασσα. Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος ΑΑ. Λιβάνη, 2013.

Stavridis S, et al. (eds), The Foreign Policies of the European Union’s Mediterranean States and Applicant Countries in the 1990’s, Basingstone: MacMillan Press, 1999.

Vassiliev A., Russian Policy in the Middle East: from Messianism to Pragmatism, Reading: 1993

Winrow, G. , Dialogue with the Mediterranean.The Role of NATO’s Mediterranean Initiative, New York: Garland Publishing, 2000