Η σημασία της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής ήταν και παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη για την διεθνή πολιτική, αφ΄ενός διότι τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών (όπως οι σημαντικές οδοί επικοινωνίας και μεταφορών αλλά και οι πλούσιες πηγές ενέργειας που διαθέτουν) συνεχίζουν να διατηρούν την βαρύτητα τους. Αφ΄ ετέρου, διότι η δράση εσωτερικών, περιφερειακών και διεθνών δρώντων τις μετατρέπει σε πεδία σύγκρουσης και κρίσης, καθώς και -σε ορισμένες περιπτώσεις- σε εστίες ασύμμετρων απειλών.

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των χαρακτηριστικών της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής σήμερα, μέσα από την μελέτη της εξωτερικής πολιτικής σημαντικών περιφερειακών δρώντων, όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία κλπ., της αλληλεπίδρασης που έχουν μεταξύ τους, καθώς και της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Καλβοκορέσσι Π. Η διεθνής πολιτική μετά το 1945. Εκδόσεις Τουρίκη, Αθήνα, 2010, τ. Α’ και Β’

Κούτσης Αλ. Μέση Ανατολή: Διεθνείς σχέσεις και πολιτική ανάπτυξη. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992, τ. Α’

Χαλλινταίη Φ., Η Μέση Ανατολή στις διεθνείς σχέσεις. Ξιφαράς, Αθήνα, 2010.

Corm G., Le Proche –Orient éclaté : 1956 –2007. La Decouverte, Paris, 2007.

Kamrava M. The Modern Middle East. A Political History since the First World War. University of California Press, 2005.

Milton – Edwards B. Contemporary Politics in the Middle East. Polity Press, 2011, 3rd ed.

Yambert K. (ed.) The Contemporary Middle East. Westview Press, 2006.