Διαδικασία Εγγραφής

Η εγγραφή γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Ναυτίλος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προσόντα για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι τα ακόλουθα:
  1. Αίτηση υποψηφιότητας.
  2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. Οι απόφοιτοι ΑΕΙ εξωτερικού πρέπει να προσκομίσουν την οικεία βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Για τους τελειόφοιτους, βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν σχετικά με τα μαθήματα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και τη βαθμολογία που έλαβαν καθώς επίσης τα μαθήματα που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
  4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και οι επαγγελματικές ή ερευνητικές δραστηριότητες
  5. Επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής που να πιστοποιείται με την κατοχή επίσημου πτυχίου επάρκειας γνώσεων. Η καλή γνώση και άλλης ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα της περιοχής της Μεσογείου, θα συνεκτιμηθεί.
  6. Καλή χρήση Η/Υ.
  7. Υπόμνημα σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.
  8. Δύο συστατικές επιστολές (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα).
  9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.