Σχετικά

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο»
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί φυσική εξέλιξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, του οποίου σημειωτέον η εξωτερική του αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2014 ήταν πολύ θετική (βλ.  https://modip.aegean.gr/?q=node/191). Εδράζεται στα μαθήματα και στις γνώσεις των φοιτητών από την κατεύθυνση των Διεθνών Σχέσεων του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών. Έτσι, τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. αποτελούν την συνέχεια και εμβάθυνση των αντίστοιχων δεσμών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος, εξειδικεύοντας σε στενή συνάφεια με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος αλλά χωρίς επικάλυψη με την ύλη των του πρώτου κύκλου σπουδών.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η εκπαίδευση και η μετάδοση θεωρητικών γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης στους συμμετέχοντες στο Π.Μ.Σ. της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου, εστιάζοντας περισσότερο στο πεδίο της ασφάλειας, της διακυβέρνησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και μεθοδολογική εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρήσουν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο. Ειδικότερα,  διερευνώνται  σε βάθος οι σημαντικότερες  πτυχές της σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου και οι  σημαντικότερες μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές που επήλθαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου,  εξετάζονται διεξοδικά οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες, παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά  της εξωτερικής πολιτικής των χωρών της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρική καθώς και των χωρών της Νότιας Ευρώπης, αναλύονται οι  διεθνείς οργανισμοί που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου  και προσδιορίζονται  τα  ζητήματα των θαλασσίων ζωνών. Διερευνώνται, επίσης οι παραδοσιακές διακρατικές  και εμφύλιες συγκρούσεις. Ιδιαίτερη, ωστόσο,  έμφαση  δίνεται  στην εμβάθυνση των νέων  απειλών  και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μεσογείου, όπως  μεταξύ άλλων η οικονομική δυσπραγία και η διεύρυνση των κοινωνικών  ανισοτήτων, η αναβίωση του Ισλάμ, η αύξηση της τρομοκρατίας, η εξαναγκαστική  μετανάστευση, και η διάχυση των ΄Όπλων Μαζικής Καταστροφής. Τέλος, διερευνάται η αλληλεπίδραση της ενεργειακής ασφάλειας  με τις διαμορφούμενες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μεσόγειο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Οι αλλοδαποί πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως η επάρκεια αυτή κρίνεται από την κείμενη νομοθεσία, και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) ερευνητικό, πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, ενώ οι διδακτικές εβδομάδες του κάθε εξαμήνου κυμαίνονται μεταξύ δέκα (10) και δεκατριών (13).

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 40  μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί επίσης γίνονται: πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Ασφαλείας καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εάν πιστοποιηθεί από την Συντονιστική Επιτροπή Σ.Ε. η ικανότητά τους να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. Τα Υποχρεωτικά είναι τέσσερα (4) και τα Επιλογής  είναι (4) από τα οκτώ (8) προσφερόμενα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι  η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και η αγγλική.

Το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών αφορά τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε ενενήντα (90) σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Αρχεία