ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ρόδος,14/10/2019

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο», εισαγωγής 2019, που επιθυμούν  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 14/10/2019 έως 18/10/2019.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της  υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.