Πρόγραμμα Σπουδών
2022-2023

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας