Διεθνείς Οργανισμοί και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Ευρύτερο Μεσογειακό Χώρο

Διδάσκων: Ιωάννης Στριμπής 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην μελέτη των διεθνών οργανισμών και θεσμών οι οποίοι λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ενδεικτικά θα εξεταστούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί του Αραβικού Κόσμου (Αραβικός Σύνδεσμος, Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών)), του Ισλαμικού Κόσμου (Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας) και άλλοι (Αφρικανική Ένωση, Ένωση για την Μεσόγειο, κ.λπ). Δεδομένου ότι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή είναι το έλλειμμα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και οι συχνές παραβιάσεις τους, ο άλλος σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην προβληματική των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών μέσα από τα κείμενα (διακηρύξεις, συνθήκες, πρωτόκολλα, κ.λπ) που κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς που θα εξεταστούν. Τα κείμενα αυτά έχουν επιτρέψει την δημιουργία περιφερειακών συστημάτων προστασίας και προωθήσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι οποίοι μπορούν να αναλυθούν είτε συγκρινόμενοι μεταξύ τους είτε συγκρινόμενοι με το Ευρωπαϊκό περιφερειακό σύστημα που θεωρείται το πιο προχωρημένο. Στους φοιτητές θα γίνεται εισαγωγή στην ίδρυση και λειτουργία των διεθνών οργανισμών και στην διεθνή προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα είναι υποχρεωτική η συγγραφή, η παρουσίαση και παράδοση συναφών εργασιών εντός του μαθήματος, ενώ την θεματολογία θα την επιλέγουν ελεύθερα οι φοιτητές. Τέλος επισημαίνεται ότι η ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και οι φοιτητές θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν εκτενώς αλλοδαπή βιβλιογραφία.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯

Βιβλιογραφία

-Βαρουξάκης Σ. Η διπλωματία της Μεσογείου, Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011.

-Varouxakis, S., Diplomacy of the Mediterranean, Athens: European Public Law Organization Publications, 2013.

-Aliboni, R., “The Role of International Organizations in the Mediterranean”, 2000, http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/op0102.PDF

-Cardwell, P.J, “EuroMed, European Neighbourhood Policy and the Union for the Mediterranean: Overlapping Policy Frames in the EU’s Governance of the Mediterraean”, Journal of Common Market Studies, Vol.49, No.2, 2011, pp.219-241.

-Tsardanidis, C., “The EU and its Neighbours. A Wider Europe through Asymmetrical Interregionalism or Through Dependencia Subregioalism?”, in Warleigh- Lack , A. & Robinson, N. and Rosamaond, B. (eds), New Regionalism and the European Union.Dialogues, Comparisons and New Research Directions , London: Routledge, 2011, pp. 236 -254.

-Bojinović Fenko, A., “Compatibility of regionalizing actors’ activities in the Mediterranean region; what kind of opportunity for the European Union?”, Southeast European and Black Sea Studies, Vol.12, No.3, 2012, pp.407-429.

-Calleya, S., “Regional Dynamics in the Mediterranean”, in S.Calleya (ed.), Regionalism in the Post- Cold War World, London: Ashgate, 2000, pp. 115-154.

-Tripp, C., “Regional Organizations in the Arab Middle East”, in L. Fawcett and A.Hurrell (eds), Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order, Oxford: Oxford University Press, 1995, pp. 283-308.

-Dokos, T. “NATO’S Mediterranean Dialogue: Prospects and Policy Recommendations,” ELIAMEP Policy Paper, no. 3, Athens, 2003.

-Hauser, G., The Mediterranean Dialgue. A Transatlantic Approach, Milano: L.S.U. Universita Cattolica, 2006, pp.12-20.

Musu, C., “NATO’s Mediterranean Dialogue: More than just an Empty Shell?”, Mediterranean Politics, Vol.11, No.13, 2007,pp.419-424.

Niblock , T., “ Towards a Conference on Security and Cooperation in the Mediterranean and the Middle East”, in G.Nonneman (ed.), The Middle East and Europe. An Integrated Communities Approach, London: Federal Trust for Education and Research, 1992, pp. 245-249.

-Al-Khalidi, T. “Monitoring Regional Integration and Cooperation in the South: The Arab Maghreb Union”, in Lombaerde P.De and A. Estevadeordal and K.Souminen (eds), Governing Regional Integration for Development. Monitoring Experiences, Methods and Prospects, Aldershot: Ashgate, 2008, pp. 179- 190.

-Balfour, R. “The Transformation of the Union for the Mediterranean”, Mediterranean Politics, Vol.14, No.1, 2009, pp.99-105.

-Wohlfeld, M., “The OSCE’s Mediterranean Dimension Dialogue: Can it Contribute to Democratization in North African Countries?”, in Calleya, S. and M. Wohlfeld (eds), Change and Opportunities in the Emerging Mediterranean, Msida: University of Malta/ Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, 2012, pp. 470- 494.

-Murphy, Jamie K., FAO’s General Fisheries Commission for the Mediterranean: a New Role, a New Role Model, Drake Journal of Agricultural Law, vol. 12, 2007, pp. 391-407.