Πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέους φοιτητές 2017-2018

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦΕΚ 1930/17/7/2014) με τίτλο «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» και το οποίο απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Το ΠΜΣ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του νέου κύκλου σπουδών 2017-2018.

Δείτε τις λεπτομέριες της αίτησης στο pdf που ακολουθεί.

Download the PDF file .