ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

Ρόδος, 24/07/2017
Α.Π.: 1300

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» (ΦΕΚ 1930/17/7/2014, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 2803/06-09-2016), το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Αντικείμενο και στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση οκτώ (8) μαθημάτων (α’ και β’ εξαμήνου) και της διπλωματικής εργασίας (γ’ εξάμηνο).

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια στη Μεσόγειο» κατ’ ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.800,00€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 900€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των 1.000€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Επίσης, χορηγείται υποτροφία στο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρία με την υψηλότερη επίδοση που θα ολοκληρώσει τη φοίτησή του εντός του κανονικού χρόνου σπουδών στο ΠΜΣ (3 εξάμηνα).

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητριών/τριων γίνεται µε συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
• Γενικός βαθμός Πτυχίου
• Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.
• Επίδοση σε διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο)
• Τυχόν ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα της/του υποψήφιας/ου
• Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου
• Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε επίπεδο Β2 και άνω
• Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Τμήματος, (παρέχεται η δυνατότητα η συνέντευξη να πραγματοποιηθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών), σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η υποβολή των αιτήσεων είναι μετά από παράταση της ημερομηνίας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 23:59, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (ενδεικτικά και πάντα λαμβανομένων υπόψη των νομικών προβλέψεων):
1. Ηλεκτρονική Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα τεκμηριώνεται η βούληση και τα κίνητρα του/της υποψηφίου/ας για την εισαγωγή του/της στο συγκεκριμένο ΠΜΣ
4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (σε περίπτωση τελειόφοιτου απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Ειδικά για τους κατόχους τίτλων σπουδών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν απαιτείται η αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
6. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή
7. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
8. Mία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Nautilus, από τον/την υπογράφοντα/ουσα αυτές
10. Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (αναφορά επιπέδου π.χ. FCE, MCCE, TOEIC ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) και, προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών. (Οι αλλοδαποί/ες καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ)
11. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ
12. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)
13. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε απλό αντίγραφο (εάν υπάρχουν)

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες:
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ.: 22410-99318 και ώρες 14:00 μ.μ. έως 17:00 μ.μ. καθημερινά,
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Rhodes_pms_gov@aegean.gr, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://gds.aegean.gr.

Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΕΪΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ