Η εξωτερική πολιτική των Χωρών της Νότιας Ευρώπης

Διδάσκων: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Το μάθημα παρουσιάζει την εξωτερική πολιτική  των χωρών της Νότις Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος).  Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία  να διευρύνουν  τις γνώσεις  τους  στην ανάλυση εξωτερικής πολιτικής εμπειρικά εμβαθύνοντας πρώτον στον τρόπο λήψης αποφάσεων της εξωτερικής πολιτικής των χωρών αυτών και δεύτερον να   εξοικειωθούν με τις βασικές παραμέτρους διαμόρφωσης της εξωτερικής τους πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέταση των ακολούθων μεταξύ άλλων βασικών κεντρικών θεμάτων: μεταψυχροπολεμική τάξη, ισορροπία ισχύος και εξωτερική πολιτική των Χωρών της Νότιας Ευρώπης, οι σχέσεις τους  με τις  ΗΠΑ τη  Ρωσίας και την Κίνα, και ο ρόλος της Μεσογείου στην εξωτερικής τους πολιτική στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Το μάθημα εξετάζει, επίσης,  τις συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση στην εξωτερική  των μεσογειακών κρατών – μελών της ΕΕ.

Επιστροφή στο Πρόγραμμα Σπουδών ➯